SPØRSMÅL OG SVAR OM BARNEHAGE I KORONATIDER

Som forelder lurer du sikkert på en del rundt gjenåpningen av barnehagene. Her har vi samlet de mest relevante spørsmålene. 

ESPIRAS TILBUD VED GJENÅPNING

Er det vanlige åpningstider?

Det er vurdert slik at vi må ha begrenset åpningstid for å kunne tilfredsstille smitteverntiltakene i myndighetenes smittevernveileder. Der det skjer vil vi uansett tilby minst syv timer per dag.

Vil Espira fortsatt ha et utvidet tilbud for foreldre som har samfunnskritiske oppgaver?

Vi ber om at personer som har en samfunnskritisk rolle og som trenger plass, kontakter sin barnehage. Da vil barnehagen håndtere søknaden ut fra de til enhver tid gjeldende retningslinjene. Vi minner i den sammenheng om følgende fra retningslinjene:

 Kommunene og eiere av private barnehager gis anledning til å foreta en selvstendig vurdering av den enkelte person som ber om barnehage-/skoleplass. Det betyr at selv om en person faller inn under en av kategoriene personell under kulepunkt 1, så får ikke vedkommende automatisk tilbud om barnehage-/skoleplass for sitt/sine barn.

Se retningslinjer fra regjeringen her.

Vil Espira kutte ut eller begrense antall måltider?

Nei, vi har foreløpig ingen planer om å kutte i mattilbudet, men vil følge anbefalte smitteverntiltak på dette området strengt.

Blir det full foreldrebetaling selv om Espira noen steder vil ha et redusert tilbud?

I utgangspunktet blir det full foreldrebetaling, selv med et noe redusert tilbud.

Hvilket pedagogisk opplegg vil Espira tilby?

Vi vil følge kravene som ligger i barnehageloven, og jobber kontinuerlig med gode løsninger for hvordan dette kan gjennomføres uten at det går på bekostning av smitteverntiltakene.

Vil det være mulig å få permisjon fra en barnehageplass?

Så sant barnet ikke befinner seg i en av risikogruppene beskrevet i myndighetenes veileder, vil det ikke være mulig å be om permisjon fra en barnehageplass.

Har Espira åpent på helligdager i mai?

Vi vil holde åpent på helligdager for barn av foreldre som er i samfunnskritiske roller hvis det blir meldt inn behov for det.

Hvor lenge vil «den nye hverdagen» vare?

Det er det umulig å si noe sikkert om, men vi bør nok belage oss på at vi må leve med en unormal situasjon i hvert fall frem til sommeren.

SMITTEVERN

Hvilke felles rutiner for smittevern vil Espira etablere?

Vi støtter oss først og fremst til myndighetenes veileder og sjekklistene som er utviklet i forbindelse med dette. Myndighetene er opptatt av at syke (barn og voksne) skal være hjemme, at vi skal sørge for best mulig avstand og ha gode hygienetiltak. Utover dette har vi sørget for god opplæring internt og lagd noen enkle sjekklister og råd om hvordan dagen kan gjennomføres på en best mulig måte.

Hvilke rutiner vil Espira ha for ting (klær, utstyr etc.) som foreldre bringer til barnehagen?

Her følger vi myndighetenes veileder som sier at leker ikke skal tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving.

Er det begrensninger på hvor mange barn som kan være inne samtidig?

Dette avhenger litt av antall barn som er i barnehagen og størrelsen på lokalene. Her vil vi løpende vurdere hvordan vi best holder avstand mellom gruppene/ kohortene, og deretter bestemme hva som er en naturlig fordeling av barn inne og ute.

Hvordan vil henting og levering bli gjennomført?

Her vil barnehagen gjøre individuelle vurderinger basert på antall barn og hvordan barnehagen er utformet.

Hvordan skal barna registreres når de kommer og går?

Av smittevernhensyn benytter vi ikke lenger lesebrett eller lignende hvor foreldre selv registrerer levering og henting av barn. Her vil barnehagen selv ta seg av all registrering i tiden som kommer.

Skal Espiras uteområder fremdeles ikke brukes utenom åpningstid?

Uteområdene skal av smittevernhensyn fremdeles ikke benyttes etter normal åpningstid.

Hvordan vil barnehagehverdagen bli påvirket av smitteverntiltakene?

Barnehagehverdagen vil være trygg og bra for barna. Likevel vil den være annerledes. Dette kan du lese mer om her.

Hva er de viktigste smitteverntiltakene som Espira-barnehagene har innført?

Smitteverntiltakene innføres på en rekke forskjellige områder. Noen av de viktigste tiltakene vi har iverksatt kan du lese mer om her.

Hvorfor har Espira valgt å følge myndighetenes smitteverntiltak?

Espira vil i størst mulig grad tilpasse seg smittevernveilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Dette kan du lese mer om her.

Her kan du også lese spørsmål og svar rundt smittevernveilederen på myndighetenes nettsider.