Om Espira

Espira er en stor aktør i barnehagesektoren. Vi består av 2600 ansatte, i 101 forskjellige barnehager rundt om i hele landet.  Hver dag jobber vi for å tilrettelegge for en god barnehagehverdag for barna – slik at de opplever et trygt og godt barnehagetilbud.  

Kvalitet: 

 • Vi mener kunnskap og kompetanse gir mer kvalitet for hvert enkelt barnehagebarn, og prioriterer derfor kvalifiserte fagpersoner, høyt utdannende pedagoger, tilbud om kompetansetiltak – samt en sentral administrasjon som kan bidra med barnehagefaglig støtte. 
 • Vi er svært opptatt av barn og kosthold, og vi serverer alle dagens måltider i samtlige av våre barnehager. Ingen barn skal behøve matpakke i en Espira barnehage. Vi serverer sunn og god mat i tråd med myndighetenes råd. I tillegg ser vi at måltidet har en sosialt utjevnende effekt der foreldrenes lommebok ikke styrer hva barna spiser. 

Kunnskap og forskning:  

 • I Espira har vi blant annet satset stort på realfag gjennom vårt samarbeid med den sosiale entreprenøren Forskerfabrikken. Over 70 Espira-barnehager har fått kompetanseheving og materiell fra Forskerfabrikken. I tillegg har vi utviklet et utvidet realfagstilbud for våre barnehager i Oslo gjennom Espira Pi-parken. 
 • For øyeblikket er vi involvert i følgende forsknings- og utviklingstiltak:  
 • Dronning Maud Minnes Høyskole:  Prosjektets tittel: “EnCompetence: Competence for developing early childhood education and care (ECEC) institutions’ indoor- and outdoor environments”. 2017-2020. Prosjektet skal utvikle kriterier for gode ute- og innemiljøer i barnehagen. 
 • Høgskolen Vestlandet/OsloMet/Universiteter i Tyskland/Nederland: «SciTalk», Erasmus +. Prosjektet skal utvikle kriterier for gode realfagssamtaler.   
 • Matematikksenteret (Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen):  Oda Bjerknes fra Espira Pi-parken jobber 20% som førsteamanuensis for Matematikksenteret høst 2018/vår 2019. Jobber bl.a. med å utvikle digitale ressurser for Matematikksenteret. 
 • Handelshøyskolen BI: Espira samarbeider med BI om kompetanseheving på vårt kvalitetsarbeid, Espira BLIKK  
 • Helse Sør-Øst – Sunnere barn. Samarbeid rundt kompetanseheving. 

Arbeidsliv og ansatte: 

 • I våre barnehager er det snitt vis 6,2 barn per voksen – men dette endrer seg nå til 6.0 i takt med innføring av bemanningsnormen. Espira vil være i mål med dette arbeidet 01.08.2019. 
 • Samtlige Espirabarnehager har tariffavtale (PBL) med ytelsesbasert pensjonsordning. Denne er minst like god som de kommunale ordningene. 
 • Organisasjonsgraden i Espira er om lag 50% – omtrent likt fordelt mellom Utdanningsforbundet og Fagforbundet. 
 • Vi har egne Hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta. Vi har inngått en egen særavtale med disse forbundene. 

Økonomi og utbytte:  

 • Vår forretningsmodell fordrer at vi skal gå med overskudd. Slik sikrer vi langsiktighet, forutsigbarhet og trygge rammer for våre ansatte. At vi har en sunn økonomi gir norske myndigheter trygghet for at vi kan levere det tilbudet til barn som myndighetene forventer.   
 • At vi kan drive med overskudd er også en forutsetning for å kunne fortsette med utviklingsarbeid og innovasjon som bidrar til enda høyere kvalitet i barnehagene. 
 • I 2017 mottok Espira kommunale drifts- og kapitaltilskudd på 1,3 milliarder. 
 • Overskuddet fra Espira var i 2017 på 3,3%. 

Eierskap:  

 • Vi har barnehagefaglig kompetanse på eiernivå, noe som ikke er tilfelle hos mange små og ideelle aktører. Vi er opptatt av at denne barnehagefaglige kompetansen på eiernivå bør lovfestes for å sikre økt kvalitet i alle barnehager.    
 • Espira er eid av svenske AcadeMedia som er en strategisk og langsiktig eier av utdanningsinstitusjoner og barnehager. Alle Espiras inntekter fra kommunale tilskudd og foreldrebetaling brukes til barnehagedrift i Norge.    
 • Våre svenske eiere investerer i Norge, fordi de ser at vi har kommet langt i utviklingen av en barnehagesektor, og fordi de ser at Norge har etablert en bærekraftig barnehagemodell med stor oppslutning fra de fleste politiske leire.