Slik tar Espira samfunnsansvar

Det som på engelsk ofte kalles Corporate Social Responsibility (CSR) heter bedriftens samfunnsansvar på norsk. Det handler om hvordan en bedrift frivillig integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift.

Samfunnsansvar gjennomsyrer alt Espira gjør – fra å jobbe med miljø sammen med våre barnehagebarn til å følge opp FNs bærekraftsmål sammen med SOS-barnebyer i Zimbabwe.

Det å ta samfunnsansvar handler om mye mer enn fine ord om å ta sosiale og miljømessige hensyn. En god bedrift skal sette dette ut i livet i sin daglige drift og på alle plan.

Med 2700 ansatte i over 50 kommuner er Espira en av Norges største private barnehageaktører, og ønsker å bruke sin posisjon til å ta ansvar ut over det de er lovpålagt å gjøre. Espira ser på sitt samfunnsansvar som er en naturlig forlengelse av sitt samfunnsoppdrag

FNs bærekraftsmål står sentralt

– Espira er opptatt av FNs bærekraftsmål. Siden vi er en barnehageaktør som har ansvaret for nærmere 10 000 barn, er særlig FNs bærekraftsmål nummer fire om god utdanning et mål vi hver dag bidrar til, sier Marit Lambrechts, administrerende direktør i Espira.

FNs bærekraftsmål er verdens felles agenda for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030.


Administrerende direktør i Espira, Marit Lambrechts

Lambrechts peker på at forskning viser hvordan et barnehagetilbud av høy kvalitet er av stor betydning for barnas videre utdanningsløp.

– I tillegg ønsker vi å bidra til muligheter for livslang læring for alle, uansett kjønn eller hvor i verden man vokser opp, sier Lambrechts.

Hovedsamarbeidspartner til SOS-barnebyer

Noe av det hun og de andre i Espira er aller mest stolte av, er samarbeidet med SOS-barnebyer og driften av en barnehage for 140 barn i Zimbabwe.

– Vi har jobbet lenge med SOS-barnebyer og ble hovedsamarbeidspartner i 2017. Espira-barnehagene er med på å samle inn penger til barnehagen i Zimbabwe gjennom loddsalg, utstillinger, konserter og mange andre oppfinnsomme tiltak, forteller Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.


Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen

Les mer om samarbeidet med SOS-barnebyer her

Espira utvikler også materiell om prosjektet som barnehagene kan bruke i sitt pedagogiske arbeid. Slik blir tusenvis av norske barn tidlig engasjert i det å hjelpe andre barn som har stort behov for støtte.

 

Viktig for FNs bærekraftsmål

– Samarbeidet med Espira er viktig for vårt arbeid og for å nå FNs bærekraftsmål for utvikling. Arbeidet med å styrke og støtte familier i krise er et sentralt bidrag for å forhindre at barn utelates fra bærekraftsagendaen, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer Norge.

 Les mer om FNs bærekraftsmål her

Aarak understreker også at Espira gjennom sin støtte til og arbeid med barnehagen i Zimbabwe er med på å gjøre foreldrene til barna der i stand til å skaffe familien inntekt.

– Det bidrar til målet om å utrydde fattigdom og sørge for anstendig arbeid og økonomisk vekst, sier hun.

Barnehager som Miljøfyrtårn

Ved siden av fattigdom er klimaendringene den største utfordringen verden står overfor i dag. Derfor er arbeidet med miljø helt sentralt for enhver bedrift som tar sitt samfunnsansvar på alvor.

– Få år etter at den nasjonale miljøsertifiseringen Miljøtårn ble opprettet i 2003, begynte vi i Espira arbeidet med å få barnehagene våre sertifiserte, sier Linn Paulsen, HR-sjef i Espira.


Linn Paulsen er HR-sjef i Espira og har ansvar for Miljøfyrtårnsertifisering


Noen av Miljøfyrtårn-kriteriene for barnehager

  • Helhetlig miljøpedagogisk opplegg og tiltak integreres i årsplan
  • Minst én kjøttfri dag i uken
  • Minst 15 % økologisk mat
  • Miljøkriterier stilles til leverandører av leketøy
  • Ingen kjemiske plantevernmidler på uteområde
  • Å aktivt jobbe for å redusere matsvinn

En Miljøfyrtårn-bedrift skal blant annet hele tiden jobbe med å forbedre miljøet gjennom å følge en rekke kriterier. Alle Espira-barnehagene har miljøtiltak rundt vann, energi, gjenvinning og forbruk.

En sentral del av det pedagogiske opplegget

– Og det beste av alt er at bærekraftig utvikling er en del av pedagogiske opplegget i barnehagene våre. Espira-barn lærer hvordan de skal ta vare på miljøet, blant annet gjennom plukking av søppel når de er ute på tur, kildesortering, og gjenbruk, forteller Paulsen.

Les mer om Miljøfyrtårn her

Barna i Espira Jeløy plukker søppel under årets Barnehagedag med tema «Små steg for kloden»

Dette er også forankret i Rammeplan for barnehagen, som sier at man gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.

Arbeidsmiljøet er også en viktig del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen, forklarer Linn Paulsen.

– Vi jobber hele tiden for å sikre at alle våre medarbeidere skal oppleve sin arbeidsplass som trygg, utviklende og inspirerende.

Miljø og etikk avgjørende for innkjøp

Med over 100 barnehager er Espira også en stor innkjøper, og det gir bedriften muligheten – og et ansvar – til å velge leverandører som underbygger samfunnsansvaret.

Martin Kvist er innkjøpssjef i Espira, og jobber blant annet med etisk innkjøp

– Vi kjøper jo inn alt fra leker, bøker og matvarer til møbler og printerblekk, og vi har utarbeidet etiske retningslinjer som styrer hvem vi velger som leverandører, forteller Martin Kvist, innkjøpssjef i Espira.

Alle potensielle leverandører vurderes opp mot deres fokus på etisk handel og miljø. De som vil være leverandører hos Espira må blant annet levere dokumentasjon på at de har tredjeparts miljøsertifisering.
– Som en stor aktør kan vi påvirke leverandører til ikke bare å snakke om miljø og etisk handel, men også til å konkret vise sitt engasjement gjennom tredjeparts miljøsertifisering eller medlemskap i initiativ for etisk handel og andre tilsvarende organisasjoner, sier han.

Espira er stor innkjøper av lekeapparater.
Men, vi har kreative vaktmestere som tenker gjenbruk.
Her er det for eksempel laget et sølekjøkken av et gammelt lekeapparat.

Illustrasjon bærekraftsmål: Fn.no

Tags:

bærekraftmiljøfyrtårnsamfunnansvar