Espira videreutvikler kvalitet i barnehagen

Av Jens Schei Hansen, Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør og Pia Paulsrud, Fag- og kvalitetsdirektør i Espira.

I Espirabarnehagene har vi over 2.000 dyktige ansatte. Nærmere 1000 av disse er utdannet barnehagelærere og over 400 har fagarbeiderutdanning (dvs. fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller tilsvarende). Vi har en god blanding av ansatte med lang ansiennitet og ansatte med kortere ansiennitet. Våre medarbeidere har variert bakgrunn, og kompetanse, men alle medarbeidere har gode utviklingsmuligheter i Espira. Vi jobber for å gi barn en god barnehagehverdag, i tråd med de forventningene som er gitt i lovverket. Vi satser på kompetanse og kvalitet i barnehagene. Kvalitet i barnehagen handler selvsagt aller mest om de ansatte, deres kompetanse og ikke minst deres pedagogiske praksis og samspill med barna.

I Espira jobber vi systematisk med å bygge og videreutvikle god kompetanse hos alle ansattgrupper. Vi har igangsatt et helhetlig arbeid med å vurdere og videreutvikle kvalitet i barnehagen, Espira BLIKK, som alle barnehager og alle ansatte er med på. Vi tror på barnehagen som en lærende organisasjon, og inviterer med dette politikere til å høre mer om dette arbeidet.

Våre ansatte gjør hver dag gjør sitt beste for å gi barna et godt barnehagetilbud og en god start på livet. Espira deltar i flere forskningsstudier for å styrke forskningsbasert kunnskap i barnehagesektoren, og vi har blitt en attraktiv samarbeidspartner for høyskoler og universitet.

I disse dager ansetter vi mange nye og kompetente medarbeidere for å oppfylle nye nasjonale normer. Utfordringen vår er den mangelfulle finansieringen av bemanningsnormen. Dette gjør at vi i Espira, og mange andre barnehageeiere, både kommunale og private, både små og store, må gjøre endringer for å klare å oppfylle normene.

I Espira verdsetter vi fagarbeidere og den praksisnære utdanningen disse har. Sammen med de høyskoleutdannede barnehagelærerne og andre medarbeidere med variert bakgrunn danner de grunnlaget for kvalitetsarbeid i barnehagene. Politikerne har så langt prioritert å innføre bemannings- og pedagognorm, men ingen norm for fagarbeidere i barnehagen. Inntil bemanningsnormen er finansiert, må vi prioritere det som er lovfestet. I Espira har gjennom mange år satset på å ansette og utdanne fagarbeidere, fordi vi anerkjenner deres kompetanse. Som fagarbeider i Espira får du mulighet til å videreutvikle din kompetanse på ulike måter. De siste årene har bl.a. flere av våre fagarbeidere fått mulighet til å videreutdanne seg på fagskolenivå. Vi ønsker å jobbe for at vi skal kunne fortsette dette arbeidet.

Inntil bemanningsnormen er finansiert har vi vært nødt til å midlertidig bremse ansettelse av fagarbeidere. I tillegg har vi sagt at ved ansettelse av medarbeidere med ansiennitet over seks år skal dette godkjennes sentralt. Dette er fordi Espira i dag har et lønnsnivå som ligger høyere enn gjennomsnittet for barnehagesektoren. Vi ønsker å ansette de best kvalifiserte søkerne, og i mange tilfeller godkjennes det selvsagt lengre ansiennitet.  Barnehagens totale kompetansenivå er utgangspunkt for vurderingene. I barnehager der det er mange ansatte med mye erfaring, kan det for eksempel være en god kompetansemiks å få inn ansatte med lavere ansiennitet.

Årsaken til disse midlertidige tiltakene i Espira er altså innføring av bemanningsnorm i barnehager. Den mangelfulle finansieringen for private barnehager skyldes at tilskudd til private barnehager beregnes på bakgrunn av to år gamle kostnader i den enkelte kommune. Alle barnehager må innføre bemanningsnormen før 1.8.2019. Private barnehager vil derfor ikke få dekket sine kostnader til innføring av denne normen før i 2021 i enkelte kommuner.

Espira er en langsiktig og viktig samfunnsaktør. Vårt mål er å gi det aller beste tilbudet til barn i våre barnehager. Med 101 barnehager, ansvar for 9500 barn, nærmere 2500 ansatte, barnehagebygg fra ulike tidsepoker og økende kompetanse- og kvalitetskrav er det viktig for Espira at alle våre barnehager skal være bærekraftige på sikt, og at bemanningsnormen finansieres fra det tidspunkt den trer i kraft. Vår oppgave er å sikre at vi også i årene som kommer kan gi barna et best mulig barnehagetilbud, at vi skal kunne håndtere omfattende vedlikeholdsoppgaver på bygg og uteområder og at vi skal kunne videreføre langsiktige kompetanse- og kvalitetssatsinger.

For å kunne gi våre barn en barnehage med god kvalitet også i fremtiden behøver vi stabile politiske og økonomiske forutsetninger. Dersom politikerne ønsker flere fagarbeidere i barnehagene bør det jobbes med å foreslå en fagarbeidernorm. Dersom politikerne ønsker økt kvalitetssatsing i barnehagene så ønsker vi selvsagt dette hjertelig velkommen. Vi kan bidra med viktige erfaringer om hvordan dette kan gjøres på en måte som er i tråd med internasjonale anbefalinger, og som ivaretar barnehagens autonomi. Både nye normer og kvalitetssatsinger må selvsagt finansieres, så vår oppfordring er å se helhetlig på kompetanse, kvalitet og finansiering av forslagene.

Denne kronikken er publisert i Dagbladet 7.juni.

 

Tags:

BLIKKkvalitet