God og næringsrik mat i barnehagen hver dag

Fagartikkel fra SunnereBarn

I Norge går 92% av barn i alderen 1-5 år i barnehagen. I snitt oppholder barn seg i barnehagen 41 timer eller mer per uke [1]. Dermed inntar barn rundt halvparten av maten de spiser i løpet av barnehagedagen [2]. Barnehagens arbeid med mat og måltider har derfor stor innflytelse på barnets generelle matvaner, ernæring og helse. 

Barnehagen skal tilrettelegge for sunn og næringsrik mat hver dag 

Utdanningsdirektoratet har utviklet Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, et styringsdokument som ligger til grunn for barnehagens virksomhet [3]. Rammeplanen beskriver syv fagområder som skal være del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Fagområdet kropp, bevegelse og helse løfter viktigheten av å etablere gode vaner tidlig i livet. Barnehagen skal også bidra til at barn etablerer sunne kostholdsvaner og måltidsglede. Personalet i barnehagen skal involvere barna i måltidet og barna skal få innsikt i matens opprinnelse, produksjon og veien fra mat til måltid. Videre skal barnehagen motivere barna til å lage og spise sunn og variert mat, og gi dem en grunnleggende forståelse av hvordan et sunt kosthold er viktig for god helse.  

Maten som lages og tilbys i barnehager skal følge Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for mat og måltid i barnehage [4]. Retningslinjene vektlegger viktigheten av at alle barnehager legger til rette for regelmessige måltider og næringsrik mat hver dag. Retningslinjene er ment som et hjelpemiddel til ansatte for lettere å kvalitetssikre arbeidet med mat og måltid i barnehagen.

 

Regelmessige måltider og god tid 

Retningslinjene sier at barnehagen bør legge til rette for minimum tre faste ernæringsmessig fullverdige måltider hver dag – enten servert eller medbrakt [4]. Barn skal ha mulighet til å spise frokost, lunsj og eventuelt et mellommåltid i løpet av barnehagedagen. Regelmessige måltider gir jevnere blodsukker og energinivå. Jevnt matinntak gjennom dagen sikrer at barn får i seg de næringsstoffene, vitaminene og mineralene de trenger. I tillegg har forskning vist at regelmessige måltider og dermed jevnere blodsukker stimulerer til mer aktiv læring og lek [5].  

Videre vektlegger retningslinjene måltidsro. Barnehagen bør sette av minimum 30 minutter til å spise, slik at barn rekker å spise tilstrekkelig med mat, oppleve ro og måltidsglede [4]. God tid og ro er viktig for at barn skal få i seg nok mat. Selv om noen barn spiser fort er det viktig at barn lærer å ta seg god tid til å spise sammen med andre. 

Næringsrik mat i barnehagen 

Flere av retningslinjene beskriver sammensetningen av maten som servers i barnehagen. Barnehagen bør servere variert mat i tråd med Helsedirektoratets kostholdsråd. Det betyr at måltidet bør inneholde mat fra matvaregruppene 1) grove kornprodukter, 2) grønnsaker, frukt og bær og 3) fisk, sjømat, egg og magert kjøtt. Grønnsaker, frukt og bær bør serveres hver dag og aller helst til alle måltider. Drikke til måltidene bør være lett- eller skummetmelk eller vann. Det anbefales å velge produkter merket med Nøkkelhullet. Eksempler på et sunt og fullverdig måltid i barnehagen er grove brødskiver med pålegg som fisk, egg, skinke eller ost, som serveres sammen med oppkuttet grønnsaker og frukt.  

Måltidsglede og måltidet som pedagogisk arena 

Retningslinjene vektlegger også at måltidet er en viktig arena for kos, hygge og læring. Måltidet skaper rom for samtale og sosial læring da barna sitter i ro rundt et bord og de ansatte er til stede sammen med barnegruppen. Blikkontakt, verbal utveksling og smil er sentralt for å skape gode sosiale rammer rundt måltidet [6].    

Alle Espira barnehagene deltar i kompetanseprosjektet SunnereBarn. Her jobber barnehagene aktivt med mat og måltid. Kartlegginger gjort av SunnereBarn viser at Espira barnehager serverer tre faste måltider og mellommåltid hver dag og setter av god tid til måltidet [7]. Det serveres også frukt og grønnsaker hver dag. Det er et godt og viktig arbeid!

 

 

Referanser 

  1. Utdanningsdiraktoratet. (2020). Antall barn i barnehagen – alder. Hentet fra: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/antall-barn-bhg-alder/ 
  2. Kost- og ernæringsforbundet & Forbrukerrådet. (2018). Barnehagemat: næring til liv, lek og læring. Appetitt på livet | kids edition. Hentet fra: https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2018/08/20180710-ke-appetitt-barnehage.pdf 
  3. Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen. Hentet fra: https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf 
  4. Helsedirektorat. (2018). Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen. Hentet fra: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen 
  5. Burrows, T., Goldman, S., Pursey, K., Lim, R. (2017). Is there an association between dietary intake and academic achievement: a systematic review. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 30(2), 117-140. Hentet fra: https://doi.org/10.1111/jhn.12407 
  6. Klette, T., Drugli, M.B. & Aandahl, A.M. (2018). Together and alone a study of interactions between toddlers and childcare providers during mealtime in Norwegian childcare centres. Early Child Development and Care, 188(3), 387–398. Hentet fra: https://doi.org/10.1080/03004430.2016.1220943 
  7. SunnereBarn. (2021). Måltidssjekken for Espira 2021. Samlerapport etter 2 år. Oslo.