Betalingsreglement for Espira-barnehagene

Betaling for en barnehageplass følger det som kalles alminnelig avtalerett – det vil si at to parter inngår en bindende overenskomst (kontrakt) om en tjeneste, der det vanligvis er standard kontraktsvilkår og bindingstid, samt bestemmelser om oppsigelse.

Når man starter i barnehagen skal det fortrinnsvis betales fra den 1. i hver måned, alternativt fra midten av måneden. Dette har i mange tilfeller sammenheng med den enkelte kommunes reglement for tildeling av tilskudd. Unntaket vil være august måned, altså nytt barnehageår, ettersom det vil være til barnehagens fordel å spre oppstarten og tilvenningen over flere uker.

Det betales administrasjonsgebyr for delte plasser – for tiden kr 150,-

Det er kun juli måned som er betalingsfri i løpet av et barnehageår. Dersom man av ulike årsaker velger å ikke benytte plassen eller deler av denne i kortere eller lengre perioder, må plassen allikevel betales.

Ved mislighold av betaling for plassen kan barnet miste denne. Ved betalingsmislighold som gjelder 2 eller flere fakturaer sendes det varsel om utkastelse med 14 dagers frist til å innfri alle forfalte fakturaer. Dersom kravet ikke er innfridd innen fristen blir barnet bortvist fra barnehagen.

Det gis ikke permisjoner med tilhørende betalingsfritak – for eksempel en måned eller tre – innenfor et barnehageår. Det vil være nær sagt umulig for barnehagen å finne noen til å overta en plass for et så kort tidsrom, og de ansatte skal uansett ha lønn. Barnehagen kan også risikere reduksjon i det kommunale tilskuddet – ref. telletidspunkter i mange kommuner.

Det kan gis betalingsfritak ved barns sykdom. Betingelsen er at fraværet er på mer enn 14 dager sammenhengende, og fraværet blir legebekreftet. Det kan da gis fritak for perioden etter at de første 14 dagene er gått.

Det kan gis permisjon for et barnehageår eller et kalenderår – dette avgjøres av styrer etter søknad, avhengig av om et annet barn kan benytte plassen i mellomtiden.

Barn som går over i skolen eller som bytter barnehage ved oppstart av nytt barnehageår, skal avvikle fire ukers ferie før de slutter. Dersom de ikke rekker å avvikle fire ukers ferie før de slutter – innenfor tidsrommet 1. januar – 31. juli – skal det betales for de ekstra benyttede uken/ukene. Kan plusses på faktura for juni.

I kommuner der barnehageåret går fra medio august til medio august neste år, må de foresatte til skolebarn gi beskjed om de ønsker å benytte plassen de to ukene i august. Dette fordi barn med kontrakt på plass har krav på å beholde denne fram til skolestart, og plass kan ikke tilbys nye barn før dette er avklart. Dersom man ønsker å benytte plassen de to ukene i august, skal det betales for dette, og fire ukers ferie avvikles før 1. august. Dersom man ikke ønsker å benytte plassen i august, betales det ikke for august, og fire ukers ferie avvikles før 1. august.