Espiras høringssvar til ny rammeplan

Kunnskapsbarnehagen Espira er en barnehagekjede med 93 barnehager, ca 2400 ansatte og med ca 8700 barn. Vi driver barnehager i 44 kommuner. Vårt mål er å være den barnehageaktøren som er best på kunnskap om barn og barnehage.

Espiras satsingsområder for perioden 2015-2020 er språk, realfag og bevegelse. Dette henger bl.a. tett sammen med myndighetenes kompetansesatsinger, gitt i kompetansestrategier og andre styringsdokumenter.

Kunnskapsbarnehagen Espira har oppfordret alle våre barnehager til å sende inn innspill til Espira sentralt. Til sammen har ca. 50 barnehager gitt sine innspill.

Espira er i all hovedsak positive til forslaget til ny rammeplan og til at forventningene til barnehagene kommer tydeligere frem. Vi mener det er positivt at forslaget til ny rammeplan er kort, lettlest og lett å finne frem i.

Vi har fått mange gode innspill fra barnehagene våre i høringsperioden. Dette har dannet grunnlaget for vårt høringssvar. I høringssvaret har vi blant annet tatt til orde for at det bør stilles krav til at barnehageeier skal ha barnehagefaglig kompetanse. Dette for å kunne ivareta barnehageeiers viktige ansvar for kvaliteten i barnehagen, sier Fag- og Utviklingsdirektør Pia Paulsrud.

Les Espiras høringssvar her!