Espira Salamonskogen samarbeider med Høgskulen på Vestlandet

Å være en lærerutdanningsbarnehage innebærer en unik mulighet for barnehagene til å rekruttere gode lærere, få hjelp til forsknings- og utviklingsarbeid og til å arbeide langsiktig med de nye kravene som stilles til barnehagene. 

Les mer om lærerutdanningsbarnehage her. 

Høgskulen på Vestlandet ønsker med samarbeidet å knytte seg sterkere til praksisfeltet og dermed styrke relevansen når det gjelder forskningsbasert utdanning. Videre vil representanter fra barnehagene kunne bidra inn i undervisningen ved HVL og dermed sørge for aktualisering og relevans i utdanningen.

– Me i Espira Salamonskogen er veldig glad og stolte over at søknaden vår fekk gjennomslag, og me gler oss til å starte samarbeidet med Høgskolen på Vestlandet (HVL). Det å få vere med å påverke barnehagelærarutdanninga og tette gapet mellom teori og praksis er eit viktig arbeid, og me er sikre på at dette vil auke kompetansen i barnehagen vår og på HVL.  

Me er heldige som har Bømlo kommune og Espira som vil vere gode støttespelarar for oss i dette arbeidet, og me håpar at dette og vil komme dei til nytte, sier Heine Larsen som er styrer i Espira Salamonskogen. 

Styrer Heine Larsen ser frem til samarbeidet

Kvalitet i barnehagen

Barnehagen skal over en fireårsperiode samarbeide med HVL om å videreutvikle kvaliteten på innholdet i barnehagelærerutdanningen, blant annet ved å ta imot barnehagelærerstudenter, forskere fra HVL, samt at en pedagog blir frikjøpt i 20% for å bidra og jobbe på høgskolen med barnehagelærerutdanningen.

Engasjert i forskningsarbeid

Høgskolen satt tydelige kriterier for partnerbarnehagen innenfor områder som for eksempel faglige og pedagogiske foregangsbarnehager, systematiske i sin tilnærming til forsknings- og utviklingsarbeid, interessert i samarbeid om utvikling av lærerutdanningen, og  kvalitet i utvikling av veiledning i praksis.

Me har tidlegare delteke i andre forskingsprosjekt, men no vil me i enda større grad få vere med å påverke og delta. Espira Salamonskogen har ei engasjert personalgruppe som deltek aktivt i kompetanseheving og er interessert i nyare forsking, sier Larsen. 

I søknaden barnehagen skrev til HVL trekker de blant annet frem sitt engasjement i Moster 2024.  

«Vår barnehage har inngått eit samarbeid med Moster 2024 AS, der me er med i prosjektgruppa for korleis ein best kan inkludere barn og unge i prosjektet.» 

Les mer om Espira Salamonskogens engasjement i Moster 2024.